Fer-se soci

Com fer-se soci


Cal descarregar els impresos (que es troben abaix de la pàgina) i omplir totes les dades. Aquest impresos s'han d'enviar o entregar personalment a:

C. E. Els Blaus
C/ Cornet i Mas, 15
08034 - Barcelona,

Horari: de dilluns a divendres de 19:00 a 21:00 hores.

Categories de Soci

Socis actius: les persones majors de 18 anys, amb tots els drets i obligacions com a associats.

Socis joves: les persones entre 14 i 18 anys, amb dret a gaudir de les instal•lacions socials, activitats etc....

Socis minyons: les persones menors de catorze anys que no siguin socis familiars, amb els mateixos drets que els socis joves.

Socis familiars: les persones que siguin cònjuge o fill/a menor de 14 anys d'un soci o sòcia actiu, tenen els mateixos drets i obligacions que la persona titular, excepte el dret de veu i vot a les assembles, el d'ocupar càrrecs directius.

Socis honoraris: les persones que compleixin cinquanta anys de socis actius, i que si ho sol•liciten, quedaran exemptes del pagament de la quota. 

Socis federatius: les persones que principalment desitgen federar-se a la FEEC; els seus drets, obligacions i excepcions són les que tenen els socis familiars.

Quotes de socis 2014 (preus anuals)
Soci actiu i actiu/familiar:  70,00
Soci familiar (cònjuge): 28,00
Soci familiar (menors 14 anys):   6,50
Soci jove (de 14 a 17 anys): 42,00
Soci minyó: 28,00
Soci federatiu: 30,00

Documents relacionats

PDF
Proposta de Soci

Document de sol·licitud d'associació